DARMOWA DOSTAWA OD 250 ZŁ
SZYBKA WYSYŁKA!
MASZ 30 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT
SZEROKI WYBÓR OBUWIA
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BUGO.PL

Spis treści:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 9. TABELA PLIKÓW COOKIES


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Mateusz Moś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BUGO Mateusz Moś wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Warszawska 7, 98-400 Wieruszów, NIP 9970137833, REGON 101314890, adres poczty elektronicznej: kontakt@bugo.pl, numer telefonu: 796016001- zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.


 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.


 3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

  3. Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych

   Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

   Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

   Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

   Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

   W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

   Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

   Marketing bezpośredni

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

   Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

   O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów [nazwa sklepu]. Zgoda może być cofnięta w każdym czasię, np. poprzez [sposób rezygnacji].

   Adres poczty elektronicznej

   Marketing

   Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

   Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

   Imię, adres poczty elektronicznej

   Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

   Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

   Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

   Adres poczty elektronicznej

   Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych

   Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

   Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

   Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

   Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

   Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

   W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
  3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
   2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
   3. dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
   4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
   5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.


 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
  2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
  3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
  4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.


 7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
   1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
   2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
   4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
   5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
   6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
  4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  6. w przeglądarce Chrome

   w przeglądarce Firefox

   w przeglądarce Internet Explorer

   w przeglądarce Opera

   w przeglądarce Safari

   w przeglądarce Microsoft Edge

  7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  9. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
  10. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.


 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.


 9. TABELA UŻYWANYCH PLIKÓW COOKIES

   Funkcjonalne pliki cookie (wymagane)

   bugo.pl

   monit_token: 365 dni, plik cookie
   Identyfikuje klienta sklepu.

   shop_monit_token: 30 minut, plik cookie
   Identyfikuje klienta sklepu.

   client: 1 dni, plik cookie
   Identyfikuje zalogowanego klienta / koszyk klienta niezalogowanego.

   affiliate: 90 dni, plik cookie
   Przechowuje informację o identyfikatorze partnera, od którego nastąpiło wejście do sklepu.

   ordersDocuments: plik cookie
   Przechowuje informację o statusie wydruku dokumentu.

   __idsui: 1095 dni, plik cookie
   Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

   __idsual: 1095 dni, plik cookie
   Plik niezbędny do funkcjonowania tzw. lekkiego zalogowania na stronie.

   __IAI_SRC: 90 dni, plik cookie
   Przechowuje tylko źródło, z którego nastąpiło wejście na stronę.

   login: plik cookie
   Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zalogował się na stronie.

   CPA: 28 dni, plik cookie
   Zawiera informacje na temat zmiennych dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

   __IAIRSABTVARIANT__: 30 dni, plik cookie
   Identyfikator wariantu dla testu A/B i konfiguracji silnika IdoSell RS.

   basket_id: 365 dni, plik cookie
   Identyfikator koszyka użytkownika strony, nadawany na czas trwającej sesji.

   page_counter: 1 dni, plik cookie
   Licznik odwiedzonych stron.

   LANGID: 180 dni, plik cookie
   Przechowuje informację o języku wybranym przez użytkownika strony.

   REGID: 180 dni, plik cookie
   Przechowuje informację o regionie użytkownika strony.

   CURRID: 180 dni, plik cookie
   Przechowuje informację o walucie wybranej przez użytkownika strony.

   __IAIABT__: 30 dni, plik cookie
   Przechowuje identyfikator testów A/B, na potrzeby testowania i poprawiania funkcjonalności sklepu.

   __IAIABTSHOP__: 30 dni, plik cookie
   Przechowuje identyfikator sklepu biorącego udział w teście A/B.

   __IAIABTVARIANT__: 30 dni, plik cookie
   Przechowuje identyfikator wariantu wylosowanego w ramach trwającego testu A/B.

   toplayerwidgetcounter[]: plik cookie
   Przechowuje ilość wyświetleń komunikatu typu pop up.

   samedayZipcode: 90 dni, plik cookie
   Przechowuje informację o kodzie pocztowym użytkownika strony, który jest konieczny do oferowania przesyłki kurierskiej w usłudze SameDay.

   applePayAvailability: 30 dni, plik cookie
   Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności ApplePay.

   paypalMerchant: 1 dni, plik cookie
   Identyfikator konta PayPal.

   toplayerNextShowTime_: plik cookie
   Przechowuje informację o czasie, w którym ma nastąpić kolejne wyświetlenie komunikatu pop up. 

   rabateCode_clicked: 1 dni, plik cookie
   Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o aktywnym rabacie.

   freeeshipping_clicked: 1 dni, plik cookie
   Przechowuje informację o zamknięciu paska informującego o darmowej dostawie.

   redirection: plik cookie
   Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu pop-up informującego o sugerowanym języku dla sklepu.

   filterHidden: 365 dni, plik cookie
   Po kliknięciu opcji zwinięcia filtra dla towarów zapisuje informację, który filtr ma być zwinięty po odświeżeniu listy towarów.

   toplayerwidgetcounterclosedX_: plik cookie
   Przechowuje informację o zamknięciu komunikatu typu pop-up.

   cpa_currency: 60 minut, plik cookie
   Zawiera informacje na temat waluty dla programów CPA / CPS, w których udział bierze strona.

   basket_products_count: plik cookie
   Przechowuje informacje na temat liczby towarów w koszyku.

   wishes_products_count: plik cookie
   Przechowuje informacje na temat liczby towarów na liście ulubionych.

   remembered_mfa: 365 dni, plik cookie
   Przechowuje informacje o zapamiętanym użytkowniku na potrzeby uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)

   IAI S.A.

   iai_accounts_toplayer: 30 dni, plik cookie
   Zapewnia poprawne wyświetlanie się komunikatu pop up informującego o usłudze logowania IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/).

   IdoSell

   platform_id: plik cookie
   Przechowuje informację o tym, czy strona wyświetlana jest w aplikacji mobilnej.

   paypalAvailability_: 1 dni, plik cookie
   Przechowuje informację o tym, czy dla użytkownika jest dostępna forma płatności PayPal.

   ck_cook: 3 dni, plik cookie
   Przechowuje informację o tym, czy użytkownik strony wyraził zgodę na pliki cookies.

   IdoAccounts

   accounts_terms: 365 dni, plik cookie
   Przechowuje informację o tym, czy użytkownik zaakceptował zgodę na skorzystanie z usługi IdoAccounts.

   express_checkout_login: 365 dni, plik cookie
   CookieNameExpressCheckoutLogin

   Google

   NID: 180 dni, plik cookie
   Te pliki cookie (NID, ENID) służą do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch. Plik ten również jest konieczny do oferowania usługi płatności Google Pay.

   Google reCAPTCHA

   _GRECAPTCHA: 1095 dni, plik cookie
   Ten plik cookie jest ustawiany przez Google reCAPTCHA, który chroni naszą stronę przed zapytaniami spamowymi w formularzach kontaktowych.

   PayPal

   ts: plik cookie
   Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

   ts_c: 1095 dni, plik cookie
   Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez PayPal i służy do zapobiegania oszustwom.

   x-pp-s: plik cookie
   Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

   enforce_policy: 365 dni, plik cookie
   Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

   tsrce: 3 dni, plik cookie
   Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

   l7_az: 60 minut, plik cookie
   Ten plik cookie jest niezbędny do funkcji logowania PayPal na stronie internetowej.

   LANG: 1 dni, plik cookie
   Ten plik cookie jest zazwyczaj dostarczany przez firmę PayPal i obsługuje usługi płatnicze w witrynie.

   nsid: plik cookie
   Używane w kontekście transakcji na Stronie internetowej. Plik cookie jest wymagany dla bezpiecznych transakcji.


   Analityczne pliki cookie

   IAI S.A.

   __IAI_AC2: 45 dni, plik cookie
   Identyfikator śledzenia konwersji (Activity Tracking) na potrzeby zbierania historii źródeł poprzedzających złożenie zamówienia, a także źródła, dzięki któremu złożono zamówienie zgodnie z modelem atrybucji last click.

   Google Ads

   *-*: 14 dni, plik cookie
   Przechowuje informacje o tym, czy został już wyświetlony popup „Google Shopping Opinie konsumenckie” z prośbą o zgodę na przesłanie ankiety na temat zamówienia.

   Google Analytics

   _ga_: 730 dni, plik cookie
   Używane przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin strony przez użytkownika, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty.

   _ga: 730 dni, plik cookie
   Rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

   _gid: 1 dni, plik cookie
   Plik cookie _gid rejestruje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

   _gat: 1 dni, plik cookie
   Używane do dławienia szybkości żądań. Analytics anonimizuje adres IP.

   _dc_gtm_UA-#: 730 dni, plik cookie
   Używany przez Google Tag Manager do kontroli ładowania tagu skryptu Google Analytics. Analytics anonimizuje adres IP.

   FPLC: 1200 minut, plik cookie
   Wersja ciasteczka Non-HttpOnly o nazwie FPLC o wartości hashowanej z wartości FPID.

   _gat[_]: 1 minut, plik cookie
   Używany do dławienia szybkości żądań. Jeśli Google Analytics jest wdrażany za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_.

   _gat_gtag: 1 minut, plik cookie
   Używane do analizy nawyków przeglądania przez odwiedzających, przepływu, źródła i innych informacji.

   __utma: 730 dni, plik cookie
   Używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony w momencie wykonania biblioteki javascript i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

   __utmb: 30 minut, plik cookie
   Używane do określenia nowych sesji / wizyt. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript wykonuje się i nie istnieje żaden istniejący plik cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

   __utmc: plik cookie
   Nie używany w ga.js. Ustawione dla interoperacyjności z urchin.js. Historycznie, ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb, aby określić, czy użytkownik był w nowej sesji / wizycie.

   __utmt: 10 minut, plik cookie
   Służy do ograniczenia liczby żądań.

   __utmz: 180 dni, plik cookie
   Przechowuje źródło ruchu lub kampanię, która wyjaśnia, jak użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony podczas wykonywania biblioteki javascript i jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

   __utmv: 730 dni, plik cookie
   Służy do przechowywania danych zmiennych własnych na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie jest tworzony, gdy programista używa metody _setCustomVar ze zmienną niestandardową na poziomie odwiedzającego. Ten plik cookie był również używany dla przestarzałej metody _setVar. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.

   AMP_TOKEN: 365 dni, plik cookie
   Zawiera token, który może być użyty do pobrania ID klienta z serwisu AMP Client ID. Inne możliwe wartości wskazują opt-out, inflight request lub błąd pobierania Client ID z serwisu AMP Client ID.

   FPID: 730 dni, plik cookie
   Ten plik cookie domyślnie nosi nazwę FPID (First Party Identifier). Wartość zapisana w FPID zostanie wykorzystana do ustawienia identyfikatora klienta w żądaniu skierowanym do serwerów Google.

   _gaexp: 90 dni, plik cookie
   Używane do określenia włączenia użytkownika do eksperymentu oraz wygaśnięcia eksperymentów, w których użytkownik został włączony.

   _opt_awcid: 1 dni, plik cookie
   Używane dla kampanii zmapowanych na identyfikatory klientów Google Ads.

   _opt_awmid: 1 dni, plik cookie
   Używane dla kampanii zmapowanych do Google Ads Campaign ID.

   _opt_awgid: 1 dni, plik cookie
   Używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów grup reklam Google Ads

   _opt_awkid: 1 dni, plik cookie
   Używane dla kampanii zmapowanych do identyfikatorów kryteriów Google Ads

   _opt_utmc: 1 dni, plik cookie
   Przechowuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

   _opt_expid: 0.2 minut, plik cookie
   Zapisuje ostatni parametr zapytania utm_campaign.

   Google Analytics pixel: 999 dni, pixel śledzący
   Piksel mierzy wizyty, kliknięcia i inne zachowania cyfrowe. Dzięki temu pozwala dostosować strategię marketingową.

   __utmli: 60 dni, plik cookie
   Plik cookie jest częścią funkcji Enhanced Link Attribution, która (próbuje) rozróżniać kliknięcia w linki do tego samego miejsca docelowego w analizach stronicowych. Zawiera id (jeśli istnieje) klikniętego linku (lub jego rodzica) do odczytania na następnej stronie, dzięki czemu analizy wewnątrzstronicowe mogą określić, gdzie na stronie znajdował się kliknięty link.

   Google Maps

   SID: 3650 dni, plik cookie
   Zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane zapisy identyfikatora konta Google użytkownika i ostatniego czasu logowania. Połączenie tych plików cookie (SID, HSID) pozwala Google zablokować wiele rodzajów ataków, takich jak próby kradzieży treści formularzy przesyłanych w usługach Google.


   Reklamowe pliki cookie

   Meta (Facebook)

   fbsr_: plik cookie
   Zawiera podpisane żądanie dla użytkownika aplikacji Facebook App.

   fbss_: 365 dni, plik cookie
   Sesja współdzielona Facebook.

   fbs_: 30 minut, plik cookie
   Sesja na portalu Facebook.

   Meta Pixel: 999 dni, pixel śledzący
   Meta Pixel to kawałek kodu, który pozwala mierzyć skuteczność reklamy poprzez zrozumienie działań podejmowanych przez użytkowników strony i pozwala upewnić się, że reklamy sklepu są wyświetlane właściwym osobom.

   _fbp: 90 dni, plik cookie
   Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

   fr: 90 dni, plik cookie
   Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

   _fbc: 730 dni, plik cookie
   Ostatnia wizyta w sklepie.

   tr: plik cookie
   Cookie wykorzystywane do profilowania użytkowników oraz jak najdokładniejszemu dopasowywaniu reklamy do profilu użytkownika.

   sb: 402 dni, plik cookie
   Ten plik cookie pomaga zidentyfikować i zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, w przypadku gdy ktoś spróbuje uzyskać dostęp do konta na Facebooku bez autoryzacji, na przykład wpisując losowo wybrane hasła. Wykorzystywany jest również do zapisywania informacji, które pozwolą Facebook na odzyskanie konta użytkownika, jeśli zapomni on hasła, lub na dodatkowe uwierzytelnienie, gdy podejrzewa, że ktoś włamał się na jego konto. Zaliczają się do tego np. pliki cookie „sb” oraz „dbln”, dzięki którym możliwe jest bezpieczne zidentyfikowanie przeglądarki użytkownika.

   usida: plik cookie
   Zbiera kombinację przeglądarki użytkownika i unikalnego identyfikatora, wykorzystywaną do dopasowania reklam do użytkowników.

   wd: 9 dni, plik cookie
   Ten plik cookie pomaga w kierowaniu ruchem między serwerami i analizowaniu szybkości wczytywania Produktów firmy Meta u różnych użytkowników. Dzięki plikom cookie Meta może również rejestrować proporcje i wymiary ekranu oraz okien użytkownika i wie, czy ma on włączony tryb wysokiego kontrastu, dzięki czemu może prawidłowo prezentować swoje witryny i aplikacje. Może na przykład wykorzystywać pliki „dpr” oraz „wd”, między innymi do zapewniania użytkownikowi optymalnych parametrów ekranu urządzenia.

   locale: 9 dni, plik cookie
   Ten plik cookie zawiera lokalizację ostatnio zalogowanego użytkownika w tej przeglądarce.

   datr: 7 dni, plik cookie
   Celem pliku cookie datr jest identyfikacja przeglądarki internetowej używanej do łączenia się z Facebookiem niezależnie od zalogowanego użytkownika. Ten plik cookie odgrywa kluczową rolę w funkcjach bezpieczeństwa i integralności strony Facebooka.

   bugo.pl

   RSSID: 180 dni, plik cookie
   Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

   __IAIRSUSER__: 60 minut, plik cookie
   Identyfikator użytkownika IdoSell RS, wykorzystywany na potrzeby wyświetlania dopasowanych rekomendacji produktów na stronie.

   Wirtualna Polska Media S.A.

   WPH Pixel: pixel śledzący
   Identyfikator użytkownika, który jest wykorzystywany do pomiaru działań podejmowanych przez użytkowników odwiedzających witrynę i zwiększania skuteczności reklam w Sieci Reklamowej WP (np. Allani, Homebook i Domodi).

   __wph_a.accessed: 999 dni, plik cookie
   Ułatwia wypłacanie partnerom reklamowym prowizji za polecenie, gdy użytkownik dokona zakupu.

   __wph_a.key: 999 dni, plik cookie
   Ułatwia wypłacanie partnerom reklamowym prowizji za polecenie, gdy użytkownik dokona zakupu.

   __wph_a.ts: 999 dni, plik cookie
   Ułatwia wypłacanie partnerom reklamowym prowizji za polecenie, gdy użytkownik dokona zakupu.

   __wph_st.accessed: 999 dni, plik cookie
   Ułatwia wypłacanie partnerom reklamowym prowizji za polecenie, gdy użytkownik dokona zakupu.

   __wph_st.key: 999 dni, plik cookie
   Ułatwia wypłacanie partnerom reklamowym prowizji za polecenie, gdy użytkownik dokona zakupu.

   __wph_st.ts: 999 dni, plik cookie
   Ułatwia wypłacanie partnerom reklamowym prowizji za polecenie, gdy użytkownik dokona zakupu.

   statid: 1095 dni, plik cookie
   Ustawia unikalny identyfikator dla odwiedzającego, który umożliwia reklamodawcom stron trzecich kierowanie do niego odpowiednich reklam. Ta usługa parowania jest świadczona przez węzły reklamowe stron trzecich, które ułatwiają reklamodawcom licytację w czasie rzeczywistym.

   Google Ads

   _gcl_au : 90 dni, plik cookie
   Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam w witrynach korzystających z ich usług.

   FPAU: 90 dni, plik cookie
   Plik cookie, w którym gromadzone są informacje o użytkownikach i ich aktywności w serwisie poprzez wbudowane elementy w celach analitycznych i raportowania.

   FPGCLAW: 90 dni, plik cookie
   Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

   FPGCLGB: 90 dni, plik cookie
   Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

   _gcl_gb: 90 dni, plik cookie
   Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

   _gac_gb_<>: 90 dni, plik cookie
   Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

   _gcl_aw: 90 dni, plik cookie
   Zawiera informacje o użytkowniku związane z kampanią.

   IDE: 730 dni, plik cookie
   Ten plik cookie służy do wyświetlania reklam Google w witrynach innych niż Google.

   1P_JAR: 30 dni, plik cookie
   Ten plik cookie służy do zbierania statystyk witryny i śledzenia współczynników konwersji. Ustawia unikalny identyfikator, aby zapamiętać Twoje preferencje i inne informacje, takie jak statystyki witryny i śledzenie współczynników konwersji.

   test_cookie: 1 dni, plik cookie
   Służy do badania, czy uprawnienia do ustawiania plików cookies w przeglądarce użytkownika są włączone.

   AEC: 138 dni, plik cookie
   Te pliki cookie zapobiegają działaniu złośliwych stron w imieniu użytkownika bez jego wiedzy.

   APISID: 193 dni, plik cookie
   Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

   CONSENT: 559 dni, plik cookie
   Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

   DSID: 10 dni, plik cookie
   Plik cookie 'DSID' służy do identyfikacji zalogowanego użytkownika w witrynach innych niż Google oraz do zapamiętania, czy użytkownik wyraził zgodę na personalizację reklam.

   OTZ: 23 dni, plik cookie
   Ten plik cookie służy do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język, liczba wyników wyświetlanych na stronie wyników wyszukiwania (na przykład 10 lub 20) oraz to, czy użytkownik chce mieć włączony filtr Google SafeSearch.

   SAPISID: 28 dni, plik cookie
   Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

   SEARCH_SAMESITE: 176 dni, plik cookie
   Umożliwia serwerom zmniejszenie ryzyka ataków CSRF i wycieku informacji poprzez zapewnienie, że dany plik cookie powinien być wysyłany tylko z żądaniami zainicjowanymi z tej samej zarejestrowanej domeny.

   SIDCC: 393 dni, plik cookie
   Pobiera pewne narzędzia z Google i zapisuje preferencje, na przykład liczbę wyników wyszukiwania na arkusz lub aktywację filtra SafeSearch. Dostosowuje reklamy pojawiające się w wyszukiwarce google.

   SSID: 393 dni, plik cookie
   Ten plik cookie jest przechowywany na komputerze, aby pozostać połączonym z kontem Google, podczas ponownego odwiedzania ich usług. Podczas pozostawania w tej aktywnej sesji i korzystania z dodatków na innych stronach internetowych, takich jak nasza, Google będzie korzystać z tych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika.

   __Secure-*: 730 dni, plik cookie
   Te pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania bardziej dopasowanych reklam do użytkownika i jego zainteresowań.

   Google Analytics

   __gads: 395 dni, plik cookie
   Aby zapewnić dostarczanie reklam lub retargeting.


Zaufane Opinie IdoSell
4.84 / 5.00 12757 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-21
Wszystko o,.blyskswiczna wysyłka .
2024-07-19
Szybki zakup, sprawna realizacja zamówienia, produkty zgodne z opisem.
pixel